Մանրամասն
Հետևել

The Republic Square (Armenian: Հանրապետության հրապարակ Hanrapetu'tyan Hraparak) is the large central town square in Yerevan, The square was designed by architect Alexander Tamanian within the 1924 main plan of Yerevan city. 

Նորություններ Նորություններ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
‹‹Հայփոստ›› Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից փոստային բաժանմունքների և փոստային մասնաճյուղերի մաքրության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող նախաորակավորման ընթացակարգի


1. Պատվիրատուն հայտարարում է ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ››-ով սահմանված նախաորակավորման ընթացակարգ` մաքրության ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով
2. Սույն հայտարարությունը հրապարակվում է ‹‹Գնումների մասին›› ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն:
3. Մրցույթի ծածկագիրն է` ՀՓ-ՄԾՁԲ-10/18:
4. Պատվիրատուի գտնվելու վայրն է ք. Երևան, Սարյան 22 հասցեն:
5. Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել համապատասխան գնման պայմանագիր (այսուհետ` Պայմանագիր):
6. Պայմանագիրը կնքվելու է 2 տարի ժամկետով:
7. Ցանկացած անձ, կարող է մասնակցել նախաորակավորման ընթացակարգին: նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքի սահմանափակումները ‹‹Գնումների մասին›› ՀՀ օրենքի հիման վրա սահմանված են ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով և սույն հայտարարությանը կից տրամադրվող նախաորակավորման ընթացակարգի հրավերով:
8. Հնարավոր մասնակիցները կարող են նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու նախաորակավորման հայտ ներկայացնել մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրացուցային օրը` ժամը 11:00-ն: Եթե սույն կետով նախատեսված մրցույթի հայտարարության օրվան հաջորդող 10-րդ օրացուցային օրը համընկնում է օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա նախաորակավորման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը համարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը 11:00-ն:
9. Նախաորակավորման ընթացակարգի հրավեր ստանալու համար մասնակիցը կարող է դիմել Պատվիրատուին և մեկօրյա ժամկետում ստանալ հրավեր: Մասնակիցը կարող է նախաորակավորման ընթացակարգի հայտ ներկայացնել առանց հրավեր ստանալու: Նախաորակավորման ընթացակարգի հրավերը հրապարակված կլինի ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ ինտերնետային կայքի ‹‹Նորությունների›› բաժնում: ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հասցեն է www.haypost.am:
Անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով նախաորակավորման ընթացակարգի հրավեր ստանալու նպատակով սահմանվում է 105,000 ՀՀ դրամ վճար: Անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հրավերը տրամադրվում է դիմումն ստանալուց հետո երկօրյա ժամկետում:
10. Հայտերը ներկայացվում են հայերեն լեզվով:
11. Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և հայտերին կցել հրավերով սահմանված փաստաթղթերը:
12. նախաորակավորման ընթացակարգ իանցկացման, հայտերի ներկայացման, հաղթողին որոշելու, ինչպես նաև նախաորակավորման ընթացակարգին վերաբերվող այլ գործընթացները նկարագրված են ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգում և սույն հայտարարությանը կից տրամադրվող հրավերում:
13. Նախաորակավորման ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ ք. Երևան, Սարյան 22 հասցեում գտնվող գլխամասային գրասենյակ, 4-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
14. Նախաորակավորման ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները ներկայացվում են Գնումների աջակցման կենտրոն ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով: