Մանրամասն
Հետևել

Նորատուսի գերեզմանատուն, հայկական միջնադարյան գերեզմանոց Նորատուս գյուղի հարավարևելյան մասում։ Խաչքարերը թվագրվում են 9-17(18)-րդ դարերին։ Այժմ՝ Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումից հետո, խաչքարների ամենամեծ համալիրն է։

Ֆինանսական ծառայություններ Այլ ծառայություններ
‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ կողմից հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների սակագներ

Հաստատված է
«Հայփոստ» ՓԲԸ գլխավոր
գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար
Հայկ Ավագյանի
«22» հունիսի 2018թ.
թիվ 798-Լ հրամանով2018թ հուլիսի 1-ից «Հայփոստ» ՓԲԸ էլեկտրոնային շտեմարաններից կամ փաստաթղթային արխիվներից հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների և/կամ տեղեկությունների համար ըստ ծառայությունների տեսակների և ժամկետների սահմանված են հետևյալ սակագները:

Ծառայության տեսակ.

  • համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված փոստային դրամական փոխանցումների,
  • վճարահաշվարկային համակարգերի միջոցով իրականացվող արագ դրամական փոխանցումների,
  • կանխիկից հաշիվ փոստային դրամական փոխանցումների, ներառյալ՝ գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման, բջջային և ֆիքսված հեռախոսակապի, ինտերնետային կապի, ինչպես նաև այլ տեսակի վճարների՝ «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի միջոցով իրականացվող դրամական փոխանցումների,
  • պետական գանձապետական հաշիվներին կատարվող դրամական փոխանցումների,
  • կանխիկից հաշիվ այլ դրամական փոխանցումների,
  • հաշվից կանխիկ փոստային դրամական փոխանցումների, այդ թվում՝ սոցիալական վճարների, ներառյալ՝ կենսաթոշակների, նպաստների վճարման, ինչպես նաև հաշվից կանխիկ այլ փոստային դրամական փոխանցումների վերաբերյալ:

Ժամկետներ.

1) 1-12 ամիս ժամանակատահատվածի համար պահանջվող տեղեկատվության դեպքում անկախ գործարքների քանակից՝ 1500 դրամ,
2) 13-60 ամիս ժամանակատահատվածի համար պահանջվող տեղեկատվության դեպքում անկախ գործարքների քանակից՝ 3000 դրամ,
3) 61 ամիս և ավելի ժամանակատահատվածի համար պահանջվող տեղեկատվության դեպքում անկախ գործարքների քանակից՝ 5000 դրամ,
2. «Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից իրավաբանական անձանց տրամադրվող փոխադարձ հաշիվների տվյալների հաստատման վերաբերյալ տեղեկանքների համար սահմանել՝ 15000 ՀՀ դրամ սակագին:
3. «Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող ներհանրապետական փոստային առաքանիներ ուղարկելու և/կամ ստանալու, ինչպես նաև միջազգային առաքանիներ ստանալու վերաբերյալ տեղեկանքների համար սահմանված են հետևյալ սակագները՝
1) 1-6 ամիս ժամանակատահատվածի համար՝ առաքանիների քանակ * 250 դրամ, բացառությամբ՝ հետադարձ ծանուցմամբ փոստային ծառայության պատվիրված այն հարցումներին, որոնք վերաբերվում են հետադարձ ծանուցումը ստանալուն,
2) 7- 24 ամիս ժամանակատահատվածի համար՝ 3000
դրամ + առաքանիների քանակ * 250 դրամ,
3) 25- 60 ամիս ժամանակատահատվածի համար՝ 5000 դրամ + առաքանիների քանակ * 250 դրամ,
4) 61 ամիս և ավելի ժամանակատահատվածի համար՝ 20000 դրամ + առաքանիների քանակ * 250 դրամ:

Սահմանված վճարները չի գանձվում, եթե արձանագրվել է «Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից ծառայության ոչ պատշաճ մատուցում, որի համար դիմումատուն՝ օրենքով սահմանված կարգով, իրավունք ունի ստանալ հատուցում: