COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Վճարումներ և հավաքագրումներ
Սոցիալական վճարումներ

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է պետական բյուջեով սահմանված հետեւյալ տեսակի սոցիալական վճարումները՝


Նպաստներ, այդ թվում՝

 • Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն,
 • Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ,
 • Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ,
 • Հայաստանի զոհված ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստ,
 • «ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիներին, մինչև 1993 թ-ի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում


Կենսաթոշակներ, այդ թվում՝


 • Պետական կենսաթոշակներ,
 • Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ,
 • Կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակ «Ժառանգվող գումար»,
 • ՀՄՊ մասնակիցների պատվովճար,
 • ՀՄՊ մասնակիցների և զինծառայողների դրամական օգնություն,
 • Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում,
 • «Ժողովրդական» կոչման արժանացած անձանց պատվովճար,
 • ՀՀ օրենքով և կառավարության որոշումներով սահմանված կենսաթոշակ:

Նպաստների վճարումների իրականացման կարգը՝

 • Նպաստները վճարվում են նպաստառուին` իր բնակության վայրում, «ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքների միջոցով:
 • Նպաստները վճարվում են «ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքների փոստատարների տուն առաքելու միջոցով:

Քաղաքացու պահանջով՝ Հայաստանի զոհված ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստը, Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը, Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, «ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիներին, մինչև 1993 թ-ի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը, կարող է վճարվել նաև փոստային բաժանմունքում:

 • Այն դեպքում, երբ նպաստառուն չի կարող ստորագրել գումարի ստացման համար, ապա վճարումը կարող է կատարվել նաև օրինական ներկայացուցչին, որի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները լրացվում են ցուցակում:
 • Յուրաքանչյուր վճարման ժամանակ փոստատարը նախապես պահանջում է ստացողի անձնագիրը, համեմատում և անձնագրի տվյալները լրացնում է ցուցակի համապատասխան տողում:
 • Եթե փոստատարը վճարման պահին պարզում է, որ նպաստառուն մահացել է, վճարում չի կատարում:


Գործազրկությաննպաստիվճարման իրականացման կարգը՝

 • Նպաստների վճարումները կատարվում են «Զբաղվածություն պետական ծառայություն» գործակալության մարզային և տարածքային կենտրոնների կողմից ներկայացվող ցուցակների համապատասխան:
 • Նպաստառու գործազուրկին գործազրկության նպաստը վճարվում է «ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքներում՝ ` անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա,
 • Նպաստառու գործազուրկի փոխարեն, այլ անձին` նպաստառու գործազուրկի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված լիազորագրի և լիազորագիր ներկայացնողի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա.
 • Նպաստառու գործազուրկի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի չափահաս անդամին, կամ մահացածի կնոջը (ամուսնուն), ծնողներից որևէ մեկին կամ անչափահաս երեխաների օրինական ներկայացուցչին` վերջիններիս անձնագրի և գործազուրկի մահվան վկայականի հիման վրա:


Կենսաթոշակների վճարման ծառայությունների իրականացման կարգը՝

 • Կենսաթոշակի վճարումները իրականացվում են մինչև տվյալ ամսվա 20-ը Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարածքային բաժինների կողմից տրամադրված վճարման ցուցակներով:
 • Կենսաթոշակները վճարվում են կենսաթոշակառուին` իր բնակության վայրում, «ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքներում:
 • Կենսաթոշակները վճարվում են «ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքներում և փոստատարների կողմից տուն առաքելու միջոցով:
 • «ՀայՓոստ» ՓԲԸ կողմից կենսաթոշակը վճարվում է վճարման ցուցակում ներառված կենսաթոշակառուին կամ նրա փոխարեն՝ կենսաթոշակը օրենքով ստանալու իրավունքն ունեցող անձին, անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա:

Կենսաթոշակը վճարելուց ստուգվում է կենսաթոշակառուի կամ լիազորված անձի անձնագրային տվյալների համապատասխանությունը ցուցակում առկա տվյալների հետ: Անհամապատասխանության դեպքում վճարողը չի իրականացնում վճարում և առաջարկում է կենսաթոշակառուին կամ լիազորված անձին այցելել Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարածքային բաժին՝ ճշտելու տվյալները: